ورود و مشاهده نمرات دانشجویان  (مخصوص اساتید)  راهنما
انتخاب واحد اینترنتی ، مشاهده نمره ، مشاهده كارنامه(برنامه آموزش) راهنما
   
 آموزش استفاده از نرم افزار ورود نمرات به صورت PDF  
ارزشیابی