PrinterEnvelop
 
مديريت امور مالي
مدير:حميد رضا احمدي
مدرك :فوق ليسانس مديريت مالي 
تلفن: 4173328
پست الكترونيك: H-a@araku.ac.ir
شرح وظایف :
1. تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابهابر طبق آيين نامه ومقررات حاكم برتحرير دفاتر وضوابطمربوطه وصحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.
2. هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.
3. تبادل اطلاعات ماليموسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقاممسئول موسسه
 4. نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه.
5. نظارت برعملكرد مالي رييس امور مالي واحدهاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته.
 6. شناسايي و نگهداريحساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي موسسه.
7. اطلاع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هايمجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .
 8. اجراي كدينگ  (طبقه بندي ) حسابها  ،  بر اساس شكل   متحد ، بهمنظور  ايجاد وحدت رويه  و قابليت  مقايسه گزارشات  مالي بين موسسات پس از تصويب رئيس موسسه و هيئت امنا.
 
رئيس حسابداري:معصومه حسين آبادي
مدرك :ليسانس حسابداري
تلفن : 4173319
پست الكترونيك:
m-hossinabadi@araku.ac.ir
شرح وظایف:
    1-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
    2-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد
    3-حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد
    4-کنترل امضاءاسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست
    5-اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی
    6-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی
    7-گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت
مسئول اداره دريافت و پرداخت : محمد زاهداي پويا
مدرك :ليسانس حسابداري
تلفن : 4173319
پست الكترونيك :
مسئول مغايرت بانكي :
ولي اميدي
مدرك :ديپلم
تلفن:4173319
پست الكترونيك :
شرح وظايف:
1ـ صدور چك و ثبت آنها در دفاتر بانك و تنظيم به موقع صورتهاي مغايرت بانكي و تطبيق آن باصورت مغايرت بانكي تنظيمي اداره دفتر داري و تنظيم حسابها.
2ـ پرداخت تنخواه گردان به واحدهاي مختلف بر اساس دستور مقام مجاز خرج.
3-تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و اوراق در حكم وجه نقد و انتقال آنها به حسابهاي خزانه داري كل. ـ پي گيري مستمر در مورد واريز پيش پرداختها وعلي الحسابهاي جاري و سنواتي و تنخواه گردان واحدها .
4-نگهداري حساب كسور قانوني و اقساط وام و كاركنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهاي ذيربط. ـ تحويل روزانه برگه هاي حسابداري و اسناد هزينه ، پيش پرداخت و علي الحساب واحدهاي مربوط.
5-حفظ و حراست از دسته چكها و اوراق بهادار.
6-دريافت و نگهداري صورتحسابهاي بانكي ، اعلاميه ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داري و تنظيم حسابها جهت صدور برگه هاي محاسباتي و تنظيم صورت مغايرت بانكي.
مسئول رسيدگي به اسناد: داود فتحي
مدرك :ديپلم
تلفن : 4173316
پست الكترونيك:
شرح وظايف:
1ـ رسيدگي و كنترل كليه اسناد هزينه و ساير پرداختهاي واحدها و مطابقت آنها با قوانين مربوط به منظور اعمال نظارت مالي .
 2ـ مطالعه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و تبصره هاي بودجه سالانه و ضوابط اجرايي بودجه هر سال و رعايت دقيق مفاد آنها در رسيدگي به اسناد و مدارك پرداختها.
 3ـ رسيدگي به تنخواه گردان و اسناد هزينه عاملين ذيحساب و اعمال نظارت بر تنخواه گردانهاي مذكور به دستور ذيحساب .
 4ـ نگهداري آرشيو منظم از قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و دستور العملها و بخشنامه هاي لازم در امر نظارت مالي .
5ـ رعايت قوانين و مقررات مربوط به كسور قانوني و بدهيهاي اجرايي و اعمال نظارت بركسر صحيح كسور مذكور.
مسئول اعتبارات وتعهدات:عليرضا مجرد
مدرك : فوق ديپلم حسابداري
تلفن : 4173329
پست الكترونيك :
شرح وظايف :
1ـ صدور به موقع درخواست وجه پيگيري در وصول آنها از خزانه .
2ـ تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي.
3ـ تامين اعتبار مخارجي كه مورد تشخيص مقام مجاز خرج قرار گرفته GSJ در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته و تهيه گزارشهاي بودجه اي لازم به ذيحساب جهت اعمال مديريت صحيح بر كنترل بودجه.
4ـ تطبيق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاري و اختصاصي و ساير منابع و رديفهاي عمومي با دفاتر معين هزينه اداره دفتر داري و تنظيم حسابها و كشف مغايرتهاي موجود و پي گيري در رفع آنها.
5ـ همكاري لازم در تنظيم صورتحساب  عملكرد بودجه سالانه با اداره دفتر داري و تنظيم حسابها.
 مسئول تنظيم حساب هزينه :ياسر رنجبر
مدرك: ليسانس حسابداري
تلفن : 4173319
پست الكترونيك:
شرح وظايف:
1ـ صدور برگه هاي محاسباتي ( اسناد حسابداري ) بر اساس وقايع مالي و ثبت آنها در دفاتر حسابداري .
2ـ ثبت و نگهداري دفاترروزنامه ، كل و معين براي حسابهاي مستقل .
3ـ تنظيم و نگهداري حساب ماهانه و نهايي وزارتخانه و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط.
4ـ حفظ و نگهداري دفاتر و برگه هاي حسابداري .
5ـ نگهداري حسابهاي معين براي پيش پرداختها و علي الحسابهاي جاري و سنواتي و سپرده ها وبانك و ساير اقلام مورد نياز ذيحسابي و تهيه گزارشهاي لازم جهت پيگيري اين قبيل حسابها.
6ـ رسيدگي و كنترل حسابهاي بانكي قابل برداشت و غير قابل برداشت و تنظيم به موقع صورت مغايرت بانكي و پيگيري لازم در رفع مغايرتهاي موجود در حسابهاي بانكي و ارائه گزارش لازم به ذيحساب در مورد اقلام مشكوك مورد مشاهده در حسابهاي بانكي.
 مسئول حسابداري طرحهاي عمراني: مجيد كريمي
مدرك : ليسانس حسابداري
تلفن : 4173319
پست الكترو نيك :
شرح وظايف:
1ـ بررسي قراردادهاي اجرايي پروژه ها از لحاظ مقررات مالي.
 2ـ صدور به موقع درخواست وجه اعتبارات سرمايه گذاري ثابت و پي گيري در وصول آنها از خزانه.
 3ـ تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات طرحهاي عمراني و تامين اعتبار هر يك از پروژه هاي ابلاغي در حدود اعتبارات تخصيص يافته طرحهاي عمراني و بر اساس موافقتنامه مبادله شده.
 4ـ دريافت صورت وضعيتها و صورتحساب هزينه هاي پروژه ها پس از تاييد مجريان طرح يا مقامات مجاز از طرف آنها و تنظيم سند هزينه و رسيدگي اسناد تنظيمي با مقررات مربوط و پرداخت وجه آن .
 5ـ نگهداري ضمانت نامه ها و سپرده ها و ساير اوراق بهادار مربوط به طرحها و اقدام در امور مربوط به تمديد و ابطال و استرداد آنها مطابق مقررات مربوط ويا انجام اقدامات لازم در جهت ضبط و وصول وجه آنها به نفع دولت در موارد قانوني و ثبت آن در دفاتر مربوط با تاييد و دستور مجري طرح يا نماينده قانوني مجري طرح.
6ـ پيگيري در واريز وجوه تنخواه گردان ، پيش پرداخت و علي الحسابهاي پرداختي بر اساس قوانين مربوط.
 7ـ تسويه حساب با پيمانكاران و مشاوران طرف قرارداد پس از اجراي پروژه هاو طي دوره هاي قانوني پيش بيني شده با رعايت كليه مقررات در مورد واريز پيش پرداختها و تصفيه علي الحسابهاي پرداختي در طول اجراي پروژه.
 8ـ ثبت كليه فعاليتهاي مالي در دفاتر روزنامه ، كل و معين .
 9ـ استخراج وتنظيم صورتحسابهاي مالي سنواتي وجاري مطابق مقررات قانون محاسبات عمومي وارسال آنها به مراجع ذيصلاح.
 10ـ مطالعه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و مقررات مربوط به طرحهاي عمراني و تبصره هاي بودجه سالانه و ضوابط اجرايي هر سال و رعايت دقيق مفاد آنهادر رسيدگي به اسناد و مدارك پرداختها.
 11ـ دريافت و نگهداري صورتحسابهاي بانكي ، اعلاميه ها و صدور برگه هاي محاسباتي و تنظيم صورت مغايرت بانكي.
 12ـ تنظيم ونگهداري حساب ماهانه و نهايي طرحهاي عمراني و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط
مسئول اداره اموال : مجيد فرجي
مدرك : ديپلم
تلفن : 4173329
پست الكترونيك:
شرح وظايف:
1ـ اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال دولتي.
 2ـ نگاهداري دفاتر اموال .
 3ـ پلاك كوبي اموال خريداري شده هنگام تحويل به واحدهاي تابعه.
4ـ دريافت حساب اموال از امناي اموال.
 5ـ تنظيم حساب اموال و ارسال آن به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
 6ـ رسيدگي به حساب امناي اموال و واحدها.
 7ـ نظارت بر تحويل و تحول امناي اموال به دستور مدير مالي .
 8ـ نظارت بر انبار گرداني اموال منقول در پايان سال و اعمال كنترلهاي مقطعي به دستور مديرمالي.
 9ـ ارائه گزارشهاي لازم به منظور فراهم آوردن امكان اعمال نظارت مديرمالي.
مسئول حسابداري تداركات: سيدحميدحيدري 
مدرك : ليسانس حسابداري
تلفن : 4173316
پست الكترونيك :
شرح وظايف :
  
1- هماهنگي بين تداركات انبار و حسابداري
 2-رد كردن سندهاي اجناس خريداري شده توسط ساير گروه ها به حسابداري
3- جمع آوري اطلاعات و گزارش گيري عملكرد تداركات جهت مديريت
 
مسئول حقوق و دستمزد:داود خجسته
مدرك :ليسانس حسابداري
تلفن : 4173319
پست الكترونيك :
شرح وظايف :

1- ارائه گزارش وليت به اداره اقتصادو دارايي
2ـ پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته و ساير هزينه ها .
3- كنترل كسورات  كاركنان شاغل وبازنشسته وارانه ليست بيمه وماليات به ادارات تابعه
4- كنترل احكام ارائه شده به حسابداري

مسئول شهريه دانشجويان شبانه :منيژه  لشني
مدرك : ليسانس اقتصاد
تلفن : 4173314
پست الكترونيك :
شرح وظايف:
1- كنترل بر واريز شهريه دانشجويان به حساب اعلام شده
2-كنترل درامداختصاصي و ارائه گزارش به مديرمالي

مسئول اموردانشجويي : ابوالفضل فريدوني
مدرك :ديپلم
تلفن :
پست الكترو نيك :
دريافت تنخواه و ارائه اسناد هزينه بانضمام كليه مستندات به  حسابداري 

مسئول دانشكده ها: ملك براهيم عباسي
مدرك :ليسانس حسابداري
تلفن :
پست الكترو نيك :
دريافت تنخواه و ارائه اسناد هزينه بانضمام كليه مستندات به حسابداري
مسئول بايگاني: محسن نورصالحي
مدرك :ديپلم
تلفن :
پست الكترو نيك :
ثبت اسناد مالي دردفاتر حسابداري
بايگاني  اسناد مالي بانضمام كليه مستندات
 

 


جهت دریافت فرم حق التدریس اینجارا کلیک کنید 

نقشه سايت تماس با ما نظر راجع به اين صفحه
Copyright © 2000-2004 Arak University