پيامبر اكرم (ص) : دانش اگر در ثريا هم باشد مرداني از سرزمين پارس به آن دست خواهند يافت.

اخبار

 
 شيوه نامه تاسيس واحدهاي پژوهشي خصوصي

 فهرست نشريات علمي داراي اعتبار

آئين نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور

دستور العمل اجرايي بند «د» ماده 45 
قاتون برنامه چهارم توسعه كشور

آئين نامه ارتقاء


 

مدير امور پژوهشي

     Email: G-Nabiyouni@araku.ac.ir

D-Research@araku.ac.ir

تلفن تماس: 2765004-0861  

 دكتر غلامرضا نبيوني 

 
 
آيين نامه ها و مقررات پژوهشي
آيين نامه پژوهشي دانشگاه
آيين نامه انتشارات
 
پژوهانه دانشجويان دوره دكترا 
 شيوه نامه اجرايي گردش كار  مدارك و فرم ها
 
 فرصت مطالعاتي
 
طرح هاي پژوهشي 
 
فرم معرفي داور   
 
كتاب
 كتابهاي متشر شده
 
سفرهاي علمي
سفرهاي داخلي
سفرهاي خارجي
 
پيشنهاد كارگاه
 
 شوراي پژوهشي
 
پيوندها