برخی از اتفاقات مهم سال 98 در قاب دانشگاه اراک

برخی از اتفاقات مهم سال 98 در قاب دانشگاه اراک

سال 98 سالی پر از فراز و نشیب واشک ها و شوق ها و لبخندها در دفتر تقویم همه ی ما بود....

تقویم دانشگاه اراک نیز از این قاعده مستثنی نبود....تقویمی که بسیاری از روز هایش با همکاری و همدلی خانواده دانشگاه به شادمانی تبدیل شد...اتفاق های مهم علمی و پژوهشی و انجام اموری که روزی برای همه به آرزو تبدیل شده بود در تقویم دانشگاه جای گرفت... سال 98  با ترکیب متناسب روز های تلخ و شیرین به ما کنار یکدیگر بودن را بیشتر از همه آموخت

برخی از اتفاقات مهم سال 98 در قاب دانشگاه اراک در ویدیوی زیر تماشا کنید.

روابط عمومی دانشگاه اراک