تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 91-92
( 30/3/91مصوب شورای آموزشی دانشگاه)
ردیف فعالیت تاریخ
1 آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال 911 15/6/91
2 انتخاب واحد: 18/6/91 لغایت 21/6/91
 • ورودیهای 872 وماقبل
 • ورودیهای 881
 • ورودیهای 882
 • ورودیهای 891
 • ورودیهای 822
 • ورودیهای 901
 • ورودیهای 902
 • 18/6/91 صبح
 • 18/6/91 عصر
 • 19/6/91 صبح
 • 19/6/91 عصر
 • 20/6/91 صبح
 • 20/6/91 عصر
 • 21/6/91 صبح
3 انتخاب واحد دانشجویان انتقالی و میهمان 21/6/91
4 آغاز نیمسال و شروع کلاسها 25/6/91
5 حذف و اضافه: 3/7/91 لغایت 5/7/91
 • ورودیهای 872 وماقبل: صبح؛ ورودیهای 881: عصر
 • ورودیهای 882: صبح؛ ورودیهای 891:عصر
 • ورودیهای 892: صبح؛ ورودیهای 901و 902:عصر
 • 3/7/91
 • 4/7/91
 • 5/7/91
6 ارائه درخواست تغییر رشته و انتقال توأم با تغییر رشته 27/8/91 لغایت 29/9/91
7 مهلت حذف اضطراری تکدرس(آموزش دانشکده) 29/9/91
8 ارزشیابی کیفیت آموزش دروس (از طریق شبکه) 18/9/91 لغایت 8/10/91
9 آخرین مهلت درخواست حذف نیمسال 911(اداره کل آموزش) 6/10/91
10 پایان کلاسها 13/10/91
11 امتحانات پایان نیمسال 16/10/91 لغایت 30/10/91
12 آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی نیمسال 912 27/10/91
13 آخرین مهلت اعلام نمرات توسط اساتید(ثبت قطعی) 10/11/91
14 انتخاب واحد نیمسال 912 11/11/91 لغایت 13/11/91
15 شروع کلاسهای نیمسال 912 14/11/91

دریافت نسخه pdf

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 دانشگاه اراک
(مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه)
ردیف فعالیت تاریخ
1 آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال 901 28/10/90
2 انتخاب واحد: 9/11/90 لغایت 12/11/90
 • ورودیهای 871،872 وماقبل
 • ورودیهای 881
 • ورودیهای 882
 • ورودیهای 891
 • ورودیهای 892
 • ورودیهای901
 • انتخاب واحد دانشجویان انتقالی،میهمان وتغییررشته
 • 9/11/90 صبح
 • 9/11/90 عصر
 • 10/11/90 صبح
 • 10/11/90 عصر
 • 11/11/90 صبح
 • 11/11/90 عصر
 • 12/11/90
3 ثبت نام ورودیهای جدید(بهمن 90) 12/11/90
4 آغاز نیمسال و شروع کلاسها 15/11/90
5 حذف و اضافه: 24/11/90 لغایت 26/11/90
 • ورودیهای872،871 وماقبل: صبح؛ ورودیهای 881: عصر
 • ورودیهای 882: صبح؛ ورودیهای 891:عصر
 • ورودیهای 892: صبح؛ ورودیهای901:عصر
 • 24/11/90
 • 25/11/90
 • 26/11/90
6 پایان کلاسها قبل از سال جدید 25/12/90
7 ارائه درخواست میهمانی و انتقالی از طریق سایت وزارت علوم 2/2/91 لغایت 31/2/91
8 ارائه درخواست تغییر رشته و انتقال توأم با تغییر رشته 16/2/90 لغایت 27/2/91
9 آخرین مهلت حذف تکدرس 27/2/91
10 ارزشیابی کیفیت آموزش دروس (از طریق شبکه) 30/2/91 لغایت 10/2/91
11 آخرین مهلت درخواست حذف نیمسال 902 10/3/91
12 پایان کلاسها 18/3/91
13 امتحانات پایان نیمسال 20/3/91 لغایت 3/4/91
14 آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی نیمسال 911 31/3/91
15 آخرین مهلت اعلام نمرات توسط اساتید(ثبت قطعی) 17/4/91
16 انتخاب واحد نیمسال 911 18/6/91 لغایت 21/6/91
17 شروع کلاسهای نیمسال 911 25/6/91

دریافت نسخه pdf