به سايت معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشگاه اراک خوش آمديد


1 

مديريت امور دانشجويي

اداره رفاه دانشجويي
اداره خوابگاهها
اداره تغذيه

 امور رايانه خوابگاهها

                                            

مدير كل امور دانشجويي                                                             

   اكبر اديمي                                                                                       

a-adimi@araku.ac.ir:  پست الكترونيكي
                

اهم وظايف اين مديريت پرداخت وام هاي مختلف به دانشجويان،نظارت بر كيفيت توزيع
 
غذا،تامين مواد غذايي،تامين خوابگاه براي دانشجويان غير بومي،
 نظارت برواحدهاي  

خوابگاهي و همچنين
نظارت و برنامه ريزي در خصوص اياب و ذهاب  مي باشد          

 
                  واحدهاي تابعه:    
  
                                  
        ü       اداره رفاه و خدمات دانشجويي  
         ü       اداره خوابگاهها
          ü       اداره تغذيه
            ü       امور رايانه خوابگاهها 


 شماره تماس مدير امور دانشجويي
 
    شماره تلفكس: 2780600 -0861