مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه اراك (دي ماه 83 به بعد)

 

شماره مصوبه

تاريخ

بند

موضوع

شـــرح

223

7/10/83

7

سفرهاي خارج از كشور

مقرر شـد با توجـه به اينكـه جدول هزينـــه ها مربوط به سال 81 مي باشد طبق مصوبه جلسه 201 و 217    (پرداخت 40 درصد بقيه هزينه ها ) عمل گردد.

 

224

28/10/83

1

فرم داوري طرح ها

مقرر شد با ضريب هاي ارائه شده فرم داوري براي دانشكده هاي علوم پايه و فني مهندسي مشترك استفاده شود و براي دانشكده علوم انساني نيز پس از تأئيد دانشكده فرم جداگانه استفاده گردد.

228

17/12/83

6

طرح هاي خارج از دانشگاه

مقرر شد كساني كه در طرح هاي خارج از دانشگاه همكاري مي كنند در صورتي كه قبلاً موافقت دانشگاه را كسب كرده اند مي توانند از امتيازات آن برخوردار شوند.

228

17/12/83

8

حقوق همكاران طرح ها

چنانچه از نتايج طرح پژوهشي مقاله اي منتشر مي شود مجري بايد علاوه بر ذكر نام دانشگاه اراك و اشاره به حمايت مالي از طرح، اسامي همكاران طرح را به عنوان نويسنده همكار در مقاله بياورد مگر اينكه قبل از اتمام طرح موضوع عدم همكاري يا نوع همكاري همكار مورد نظر را به اطلاع شورا برساند.

229

29/01/84

1

گردهمايي هاي بين المللي

مقرر شد در مورد اينكه مقاله متقاضي مستخرج از رساله است يا خير  و نيز تكراري نبودن مقاله در دانشكده ابتدا بررسي و نتيجه به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.

229

29/01/84

6

داوري طرح ها و كتاب ها

مقرر شد قبل از ارسال اثر به داوري حتي الامكان موافقت داوران براي داوري كسب شود سپس براي داور ارسال گردد.

230

12/02/84

4

مقالات و سمينارهاي داخلي

با توجه به اينكه اطلاعات چاپ مقالات و شركت در سمينار هاي داخلي مورد نياز مي باشد، مقرر شد در اين موارد دريافت حق مأموريت و نيز محاسبه امتياز در ارتقاء به شرط ارائه  اطلاعات به گروه پژوهشي و تأئيد مدير پژوهش باشد.

234

6/04/84

3

شركت در سمينارهاي داخلي

پيشنهاد مي شود كه براي شركت در سمينار هاي داخلي ، براي ارائه دهنده مقاله كليه هزينه ها و حق مأموريت توسط دانشگاه پرداخت گردد. و چنانچه مسئول مقاله ارائه دهنده نباشد، علاوه بر حق مأموريت هزينه هاي ديگر به تشخيص دانشكده پرداخت گردد.

235

1/06/84

7

گـزارش نهـايي طـرح پژوهشي

مقرر شد مجريان محترم طرح هاي پژوهشي به همراه گزارش نهايي يك كپي از CD آن را نيز به پژوهش تحويل دهند.

236

11/07/84

8

خريد مواد و كالا براي طرح ها

مقرر شد به كليه اعضاء هيئت علمي اعلام شود كه در صورت خريد مواد و كالا براي طرح هاي پژوهشي لازم است ابتدا موضوع را در مدارك انبار به ثبت برسانند.

236

11/07/84

9

چاپ تكراري مقالات

مقرر شد ممنوع بودن چاپ تكراري مقالات به اعضاي هيأت علمي تذكر داده شود تا اقدام اشتباه در اين مورد باعث مشكلات قانوني براي ايشان نگردد.

237

02/08/84

5

ويراستاري كتب

جهت ويرايش علمي كتابهاي ترجمه شده، 25 درصد و ويرايش ادبي 15 درصد سهم مؤلف

جهت ويرايش علمي كتابهاي تأليف شده، 20 درصد و ويرايش ادبي 15 درصد سهم مؤلف

 

238

09/08/84

2

همايش يك روزه مسائل پايه زلزله و مقاوم سازي

در مورد درخواست اختصاص مبلغ 15 ميليون ريال از بودجه پژوهشي دانشگاه به برگزاري همايش يك روزه مسائل پايه زلزله و مقاوم سازي  مطرح و با توجه به اينكه سازمان هاي ديگر استان مبلغ 45 ميليون ريال از هزينه هاي پيش بيني شده همايش را تقبل كرده اند شورا با درخواست آقاي  دكتر ميرزايي موافقت نمود.

239

23/08/84

7

طرح هاي پيشنهادي دانشكده ها

مقرر شد براي جلوگيري از اتلاف وقت شورا و تسريع در برسي طرح ها ، در دانشكده كليه نواقص و  مشكلات طرح هاي پيشنهادي برطرف شده و پس از اطمينان از بلا اشكال بودن طرح ، با امضاي معاونت پژوهشي دانشكده به پژوهش دانشگاه ارسال گردد.

245

08/12/84

9

پيشنهاد شد به ازاء هر امتياز  مبلغ 400000 ريال به نويسندگان مقالات پرداخت گردد.

پيشنهاد شد به ازاء هر امتياز  مبلغ 400000 ريال به نويسندگان مقالات پرداخت گردد.

245

08/12/84

10

طرح هاي بدون داوري

پيشنهادهاي دانشكده ها بررسي و مقرر گرديد طرح هايي كه بودجه آن ها حداكثر تا سقف 000/000/20 ريال است به شرطي كه هزينه پرسنلي آن ها از 000/000/15ريال تجاوز ننمايد  نياز به داوري اوليه نداشته باشند. بديهي است كماكان چنين طرح ها بايد به تصويب شوراهاي گروه ، دانشكده و نهايتا" شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

246

22/12/84

17

هزينه مسافرت هاي خارجي

مقرر شد مطابق سالهاي گذشته اجرا گردد.

248

18/02/85

6

سمينار كمومتريكس

با كليات برگزاري سمينار كمومتريكس موافقت شد

249

25/02/85

10

قرارداد طرحهاي پژوهشي

مقرر شد قرارداد هاي طرحها بر اساس آخرين حكم كارگزيني مجري  و همكاران منعقد گردد. كه كپي آخرين حكم كارگزيني مجري و همكاران طرح مي بايست ضميمه پروپزال ( فرم اوليه طرح پيشنهادي) باشد.

251

26/04/85

2

سمينار كمومتريكس

با كمك 8 ميليون تومان دانشگاه به برگزاري سمينار موافقت شد.

253

10/07/85

1

داوري اوليه طرح ها

با توجه به اينكه داوري طرح هاي پژوهشي گاهي تا چند ماه طول مي كشد و با توجه به لزوم ايجاد تسهيلات براي پژوهشگران دانشگاه قرار شدطرح هاي با بودجه پرسنلي تا سقف 000/000/20 ريال و بودجه كل تا سقف 000/000/30 ريال پس از تصويب در كميته تخصصي گروه، شوراي پژوهشي دانشكده ، شوراي پژوهشي دانشگاه مجاز باشد بدون داوري اوليه آن را تصويب نمايد. بديهي است داوري نهايي براي اين گونه  طرح ها كما كان به قوت خود باقي است.

 

253

10/07/85

2

طرح هايي كه در حمايت از پايان نامه ارائه شوند

با توجه به اينكه گاهي براي انجام و تكميل پروژه هاي كارشناسي ارشد لازم است بيش از آنچه تحصيلات تكميلي به آن اختصاص مي يابد هزينه گردد، به منظور حمايت از چنين پايان نامه هايي، استاد راهنما مي تواند طرح پژوهشي ( بدون حق التحقيق و امتياز پژوهشي) پيشنهاد كه پس از تصويب در كميته تخصصي گروه و شوراي دانشكده مربوطه در شوراي پژوهشي راجع به آن تصميم گيري خواهد شد. سقف ريالي اين گونه طرح ها 000/000/20 ريال تعيين مي گردد.

253

10/07/85

3

سفر علمي دانشجويان به خارج ازكشور

مقرر گرديد به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه مقاله آن ها در كنفرانس هاي بين المللي پذيرفته مي شود هزينه بليت رفت و برگشت از بودجه پژوهشي دانشگاه پرداخت گردد. بديهي است در چنين موارد تصويب كميته تخصصي گروه و شوراي دانشكده مربوطه ضروري است، دانشجويان كارشناسي ارشد يك بار و دانشجويان دكتري دو بار  مي توانند در طول دوره تحصيل خود براي ارائه مقاله به خارج از كشور سفر كنند.

253

10/07/85

4

هزينه شركت دانشجويان دكتري در سمينار هاي داخلي

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه مقاله آن ها براي ارائه در كنفرانس هاي داخلي پذيرفته شده است و يا به تشخيص استاد راهنما لازم است در يك كارگاه آموزشي داخل كشور شركت نمايند تا سقف  600000  ريال براي دانشجويان كارشناسي ارشد و تا سقف 2400000 ريال براي دانشجويان دكتري از بودجه پژوهشي دانشگاه كمك مي گردد.

257

15/08/85

2

مسابقه بتن در دانشكده فني و مهندسي

مقرر شد مبلغ 000/000/1 ريال از طرف بودجه پژوهشي به اين مسابقه كمك شود.

259

20/09/85

1

پرونده پژوهشي اعضاء هيات علمي

مقرر شد كليه قرارداد هاي پژوهشي مصوب در اين جلسه و جلسات آينده با كساني منعقد شود كه پرونده پژوهشي آنها در واحد پژوهش كامل شده باشد.

260

11/10/85

4

كنگره پروين اعتصامي

پيرو صورتجلسه 255 شوراي پژوهشي دانشگاه با مبلغ 000/000/200 ريال هزينه جهت انجام كنگره موافقت گرديد.

 

260

11/10/85

8

نامه وزارت علوم در ارتباط با طرحهاي انجمن علمي- دانشجويي

در صورتيكه دانشجو ابتكار بديع و خلاقي داشته باشد از طريق گروه به شورا ارجاع داده شود.

261

02/11/85

17

همايش هاي داخلي دانشجويان كارشناسي

براي شركت و ارائه مقاله  دانشجويان كارشناسي در همايش هاي داخلي مقرر شد تا سقف 000/300 ريال با ارائه فاكتور پرداخت شود.

261

02/11/85

18

هزينه شركت اعضاء هيأت علمي در كنفرانس هاي خارجي

با توجه به اينكه جدول پرداختي مربوط به چند سال پيش است و در اين مدت ارزهاي خارجي بخصوص يورو و پوند افزايش قيمت چشمگيري داشته اند،  مقرر شد  مانند 2 سال گذشتــه نسبت بــه جــدول 40 درصد افزايش يابد.

261

02/11/85

21

طرح هاي خارج از دانشگاه

مقرر گرديد به هيأت رئيسه محترم دانشگاه پيشنهاد شود 50 درصد از بالاسري طرح هاي پژوهشي خارج از دانشگاه به دانشكده اختصاص يابد وبا همكاري و نظر مدير گروه صرف تجهيز آزمايشگاه و امور پژوهشي گروه مربوطه گردد.

263

20/01/86

10

هزينه شركت دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد در كارگاههاي آموزشي داخلي

در اين خصوص موافقت گرديد به دانشجويان ارشد يك بار در طول دوره تحصيل تا سقف  000/000/1 ريال و به دانشجويان دوره دكتري دوبار و تاسقف 000/000/2ريال پرداخت گردد.

265

24/02/86

10

سفرهاي علمي

مقرر شد اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي كه براي ارائه مقاله به صورت پوستر در كنفرانس هاي خارجي شركت مي كنند پس از مراجعه،پوستر خود را به گروه مربوطه تحويل دهند تا براي مدتي در برد گروه نصب گردد.

266

 

 

21/03/86

1

طرحهايي كه در حمايت از پايان نامه ها ارائه
مي شوند

با عنايت به پيشنهاد دانشكده علوم بند2 صورت جلسه

شماره 253 مورخ 10/07/85 بدين صورت اصلاح گرديد:

الف) استاد راهنما موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا رساله دوره دكتري دانشجوي خويش را به صورت يك طرح پژوهشي بدون هزينه پرسنلي و امتياز پژوهشي به مدير گروه مربوطه ارائه دهد.

ب) پس از تصويب طرح در كميته ي تخصصي گروه ، جهت بررسي در شوراي پژوهشي دانشكده از طرف مدير گروه براي معاون پژوهشي دانشكده ارسال شود.

ج)پس از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشكده ،جهت بررسي و تصميم گيري نهايي در شوراي پژوهشي دانشگاه از طرف معاون پژوهشي دانشكده به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد. شوراي پژوهشي مجاز است پس از بررسي اين طرح را بدون داوري اوليه تصويب نمايد.

د)مجري موظف است پس ازپايان طرح نسخه اي  از پايان نامه دانشجوي تحصيلات تكميلي را كه به منزله گزارش نهايي طرح مي باشد به شوراي پژوهشي ارائه دهدكه پس از بررسي و تصويب تسويه حساب كلي صورت مي گيرد.

ه)در صورتي كه سقف هزينه هاي طرح بيش از بيست ميليون ريال باشد ،ارسال يك مقاله ي علمي پژوهشي از نتيجه طرح الزامي است .

272

05/09/86

9

تشويق مقالات

شورا به هيأ ت رئيسه محترم دانشگاه پيشنهاد مي نمايد به ازاء هر امتيازكسب شده بابت مقالات مبلغ 000/500 ريال به اعضاء محترم هيأت علمي پرداخت گردد.

274

10/10/86

12

سمينار و كنفرانس هاي داخلي و خارجي

پيشنهاد شد نظر به اهميت گردآوري اطلاعات مربوط به سمينارها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي  فرم تنظيم شود به نحوي كه متقاضي بعد از انجام سمينار جهت دريافت هزينه ها تأييديه مدير پژوهشي دانشگاه را نيز داشته باشد.

275

24/10/86

13

سفرهاي خارجي اعضاء هيأ ت علمي دانشگاه

به منظور تسهيل و تشويق اعضاء هيأ ت علمي به شركت و ارائه مقاله در كنفرانس هاي بين المللي اعضاء هيأ ت علمي مي توانند با رعايت كليه موارد و ضوابط شركت دركنفرانس هاي بين المللي در فاصله زماني سه ساله 1386 تا 1388 مجموعأ در سه كنفرانس بين المللي (و در هر سال حد اكثر در دو كنفرانس ) شركت نمايند و هزينه اين سفرها مطابق با ضوابط شوراي پژوهشي پرداخت مي گردد.

275

24/10/86

14

طرح هاي پژوهشي در حال اجراي همزمان

به منظور تسهيل و تسريع فرايند تصويب طرح هاي پژوهشي ،اعضاء هيأ ت علمي كه يك طرح پژوهشي در حال اجرا دارند مي توانند طرح دوم خود را به گروه دانشكده ارائه دهند، ودر صورت تصويب در شوراي پژوهشي مراحل داوري طرح انجام مي شود ولي قرارداد طرح دوم هنگامي منعقد مي گردد كه حداقل نيمي از زمان  طرح اول گذشته باشد.

275

24/10/86

15

ساعات موظفي

مقرر شد به شوراي آموزشي دانشگاه پيشنهاد شود در ازاء فعاليت پژوهشي در قالب طرح پژوهشي مصوب حداكثر تا 2 ساعت از ساعات موظف تدريس و فعاليت آموزشي كم شود ودر ازاي آن معادل 2ساعت در هفته فعاليت پژوهشي بدون حق التحقيق انجام دهد.

275

24/10/86

16

هزينه شركت دانشجويان در كنفرانس ها

سقف هزينه شركت دانشجويان ارشد در كنفرانس هاي داخلي 000/000/1ريال و دانشجويان دكتري 000/000/4ريال در طي دوران تحصيل ،تعيين گرديد.

276

15/11/86

1

كارگاههاي آموزشي

مقرر شد براي شركت اعضاء هيأت علمي در كارگاههاي آموزشي خارج از كشور يك نسخه از قوانين مربوطه از دانشگاههاي ديگر تهيه و سپس در شورا مطرح شود.

276

15/11/86

2

تعداد طرح هاي آموزشي در قالب پايان نامه

هر يك از اعضاء هيأت علمي مي توانند براي هر سال تحصيلي تعداد 2 طرح پژوهشي در حمايت از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد تا سقف 000/000/50 ريال پيشنهاد نمايند.

276

15/11/86

6

طرح هاي تحقيقاتي مشترك

موضوع انعقاد قرارداد مشترك بين دانشگاه اراك و ساير دانشگاه ها و مراكز پژوهشي مورد تصويب قرار گرفت و امتياز آن بالسويه يا با توافق طرفين به مجريان اعضاء هيأت علمي دانشگاهها تعلق مي گيرد

تبصره:

در صورتي كه طرح پژوهشي مشترك در قالب يك يا چند پايان نامه تحصيلات تكميلي اجرا شود مجريان از يكي از موارد مربوط به هزينه پرسنلي طرح يا حق التدريس پايان نامه استفاده مي كنند و فقط از امتياز يكي از موارد طرح يا
 پايان نامه استفاده نمايند.

279

26/01/87

1

پايان طرح هاي پژوهشي

مقرر شد مجريان محترم طرح هاي پژوهشي پس از پايان طرح و ارائه گزارش نهايي با ارائه يك سخنراني در دانشكده خود يافته هاي طرح پژوهشي خود را بيان نمايند. بديهي است امور پژوهشي پس از دريافت گزارش انجام سخنراني از طرف دانشكده براي تسويه حساب اقدام خواهد كرد.

279

26/01/86

2

شركت در كارگاههاي آموزشي داخلي

اعضاء محترم هِأت علمي كه با ماموريت دانشگاه در كارگاههاي آموزشي داخل كشور شركت مي نمايند،براي حداكثر دو بار در سال هزينه حق شركت در كارگاه و هزينه اياب و ذهاب را دريافت نمايند. هزينه اسكان به عهده شركت كننده مي باشد.

279

26/01/87

3

شركت در كنفرانس هاي داخلي

اعضاء هيأت علمي كه با ماموريت دانشگاه براي شركت و ارائه مقاله (به عنوان نويسنده نفر اول )در كنفرانس هاي داخل كشور شركت مي نمايند حق شركت در كنفرانس و هزينه اياب و ذهاب به اضافه دو سوم هزينه اسكان را دريافت نمايند. به افرادي كه با ماموريت دانشگاه براي شركت در كنفرانس هاي داخلي  بدون ارائه مقاله يا با ارائه مقاله به عنوان نويسنده دوم به بعد شركت مي نمايند فقط حق ماموريت و هزينه اياب و ذهاب پرداخت گردد.

280

02/02/87

3

تنخواه طرح هاي در قالب پايان نامه

در خصوص درخواست تنخواه مجريان محترم  طرح هاي در قالب پايان نامه مقرر گرديد 95 درصد از بودجه طرح دريافت شود.

280

02/02/87

4

زمان شركت دانشجويان كارشناسي ارشد در كنفرانس هاي خارجي

در خصوص زمان مهلت شركت دانشجويان كارشناسي ارشد در كنفرانس هاي خارجي با ارائه مقاله مقرر شد حداكثر تا يك ترم قبل از تسويه حساب انجام شود.

284

11/4/87

1

هزينه هاي شركت دانشجويان ارشد و دكتري در سمينارهاي خارجي

جهت شركت دانشجويان در سمينار هاي خارجي با ارائه مقاله مقرر شد در صورت وجود اعتبارهزينه ثبت نام در كنفرانس تا سقف 250 يورو براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري پرداخت شود.

 

284

11/4/87

16

طرح هاي پيشنهادي اعضاء محترم هيأت علمي مأمور به تحصيل

مقرر شد از اين پس  طرح هاي پيشنهادي از جانب اعضاء هيأت علمي مأمور به تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري پذيرفته نشود.

288

29/7/87

2

تقسيم هزينه هاي پرسنلي و جانبي در طرح هاي پژوهشي

مقرر گرديد حداكثر هزينه پرسنلي در طرح هايي كه بالا تر از 000/000/50 ريال است 50 درصد كل طرح و در طرح هايي كه مبلغ آنها زير 000/000/50 ريال باشد حداكثر 000/000/35 ريال باشد.

288

29/7/87

3

ارسال طرح هاي پژوهشي به داوري

مقرر شد جهت سهولت و سرعت بخشيدن به مراحل داوري طرح ها، داوران بنا به تشخيص معاون پژوهشي دانشكده ها انتخاب و طرح براي يك نفر داور داخلي و سه نفر داور خارج از دانشگاه ارسال شود.

289

6/8/87

2

برگزاري هفته پژوهش داخلي دانشگاه سال 1387

در خصوص نحوه برگزاري هفته پژوهش و فناوري مقرر شد مطابق سال قبل انجام شود. فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي از طريق گروه آموزشي مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال مي گردد، پرونده هاي پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشكده بررسي و به ترتيب زير از

پژوهشگران تجليل به عمل مي آيد.

الف)  از هرگروه آموزشي يك نفر به عنوان پژوهشگر فعال انتخاب مي شود حداقل امتياز لازم براي پژوهشگران فعال 8 امتياز است كه لازم است حداقل 5 امتياز آن از مقالات چاپ شده باشد. سقف امتياز از خلاصه مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي يا خارجي حداكثر 5  مي باشد.

ب) از بين پژوهشگران فعال يكنفر به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشكده انتخاب مي گردد.

ج) شوراي پژوهشي دانشكده حداكثر تا تاريخ 22/8/87 اسامي پژوهشگران فعال و برگزيده را به شوراي پژوهشي دانشگاه براي بررسي نهايي اعلام نمايد.

د) زمان چاپ مقالات اول مهر 1386 لغايت پايان شهريور 1387  و در مورد مقالات خارج سال 2007 ميلادي مي باشد.

293

7/11/87

12

سقف ساعات كار مجري و همكاران  طرحهاي پژوهشي

سقف ساعات كار همكاران محترم در طرحها به عنوان مجري 6 ساعت و به عنوان همكار 2 ساعت تعيين گرديد. بديهي است با پر شدن سقف ساعت كار  به ميزان 8 ساعت فرد نبايستي در طرحي مشاركت داشته و يا مجري باشد.

293

7/11/87

13

حق الزحمه مجري در طرح هاي پژوهشي زير 50000000 ريال

مقرر شد در طرح هاي پژوهشي با هزينه كل تا 50000000 ريال كه حداكثر هزينه پرسنلي آن 35000000  ريال است حق التحقيق شخص مجري حداكثر  25000000 ريال باشد.

293

7/11/87

14

حق الزحمه مترجم ، مولف و ويراستاران كتب منتشره دانشگاه

مقرر شد بابت حق الزحمه مترجم يا مؤلف  25 درصد از تعداد كل كتابها براي چاپ اول و 20 درصد براي چاپ دوم به بعد كتاب به ايشان تحويل شود.

293

7/11/87

15

پرداخت حق الزحمه ويراستاران

مقرر شد براي ويرايش علمي كتابهاي ترجمه شده 4 در صد،  كتابهاي تأليفي 3 درصد و براي ويرايش ادبي 2 درصد از قيمت پشت جلد به ويراستار پرداخت شود.

293

7/11/87

16

شركت كارشناسان  آموزشي در كارگاه هاي آموزشي داخلي

بند 2 صورت جلسه شماره 279 بدين صورت اصلاح شد:   اعضاء محترم هيأت علمي و كارشناسان آموزشي  كه با مأموريت دانشگاه در كارگاه هاي آموزشي داخل كشور شركت مي نمايند، براي حداكثر دو بار در سال هزينه حق شركت در كارگاه و هزينه اياب و ذهاب را دريافت نمايند. هزينه اسكان به عهده شركت كننده مي باشد.

296

31/1/88

12

تخفيف فروش كتابهاي منتشره دانشگاه

مقرر شد براي فروش كتاب به مؤلفين يا مترجمين كتابها  مبلغ 30 درصد تخفيف در نظر گرفته شود.

297

14/2/88

8

هزينه فرصت مطالعاتي دانشجويان دوره دكتري

براي دانشجويان دكتري متقاضي فرصت مطالعاتي مقرر شد هزينه بليت رفت و برگشت پرداخت شود و با توجه به بند 3  صورتجلسه شماره 253 شوراي پژوهشي دانشگاه اينگونه دانشجويان فقط يكبار در طول مدت تحصيل مي توانند از شركت در كنفرانس هاي خارجي با ارائه مقاله استفاده نمايند.

299

17/4/88

20

ساعات موظفي اعضاء هيأت علمي

مقرر شد به معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي پيشنهاد شود اعضاء هيأت علمي كه به تأئيد گروه و دانشكده ساعت تدريس موظفي شان  پر نمي شود با ارائه طرح پژوهشي بدون حق التحقيق ساعات موظف خود را پر نمايند

302

25/8/88

 

شرط مقاله براي طرح هاي پژوهشي

با توجه به اهميت بالا بودن آمار مقاله هاي منتشره اعضاء هيأت علمي و اين كه اين شاخص به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي مورد ارزيابي در مورد دانشگاه تلقي مي گردد مقرر شد از اين به بعد تصويب كليه طرح هاي پژوهشي منوط به تعهد مجري مبني بر چاپ حداقل يك مقاله ( ISI، ISC  يا علمي پژوهشي) باشد در حالت هاي خاص به تصويب شوراي پژوهشي موارد زير مي تواند جايگزين چاپ مقاله شود؛

نتايج طرح منجر به:

-         ايجاد يا آفرينش يك اثر بديع هنري گردد.

-         چاپ يك كتاب شود.

-         اختراع ثبت شده و تأييد شده توسط مراجع صلاحيت دار علمي گردد.

-      توليد صنعتي يا نيمه صنعتي يك ماده، نمونه يا وسيله يا قطعة مورد نياز صنايع كشور شود.

-         ارائه روشي نو براي توليد يك ماده صنعتي گردد.

تشخيص تطبيق نتايج طرح با موارد فوق به عهده شوراي پژوهشي است.

307

24/12/88

 

كنفرانس هاي داخلي اعضاء هيأت علمي

اعضاء هيأت علمي در يك سال شمسي مي توانند تا 3 بار در كنفرانس هاي داخلي شركت نمايند و براي بيشتر از 3 بار مي بايست در شوراي پژوهشي تصميم گيري شود

310

20/2/89

9

پيشنهاد طرح هاي با موضوعات سازمانهاي مختلف:

مقرر شد طرح هاي پيشنهادي كه موضوع آنها با اولويت هاي طرح هاي سازمان هاي خارج از دانشگاه همخواني دارد به سازمان مربوطه معرفي شوند.

310

20/2/89

12

مقرري  فرصت مطالعاتي

در مواردي كه معادل ريالي مقرري ارزي عضو هيأت علمي كمتر از حقوق و مزاياي وي باشد مقرر شد در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي فقط حقوق و مزاياي متقاضي به ايشان پرداخت گردد

310

20/2/89

13

آدرس نويسندگان مقالات

با عنايت به لزوم يكنواخت كردن آدرس و وابستگي سازماني اعضاء هيأت علمي در مقاله هاي علمي فارسي و انگليسي مقرر شد آدرس اعضاء هيأت علمي دانشگاه اراك در مقاله هاي علمي بصورت زير باشد:

الف)   مجله هاي فارسي:

دانشگاه اراك: دانشكده ..............گروه .......كد پستي 8349- 8- 38156

ب)  مجله هاي انگليسي :

Department of …, Faculty of ….., Arak University  Arak 38156-8- 8349,   Iran

 

311

3/3/89

6

سقف اعتبار طرح هاي پژوهشي دانشگاه

سقف هزينه طرح هاي پژوهشي داخلي دانشگاه مبلغ 000/000/100 ريال تعيين شد و مقرر گرديد تسويه حساب اينگونه طرح ها منوط به ارائه 2 مقاله ISI  يا ISC علمي پژوهشي از نتايج آن باشد. بديهي است اين گونه طرح ها داوري اوليه نيز دارند.

312

17/3/89

6

سفرهاي خارجي كارشناسان آموزشي دانشگاه

مقرر شد به كارشناسان آموزشي كه با ارائه مقاله در كنفرانس هاي بين المللي خارج از كشور شر كت مي نمايند 50 درصد هزينه جدول  با ارائه مستندات پرداخت گردد.

312

17/3/89

7

سفرهاي علمي اعضاء هيأت علمي

مقرر گرديد اعضاي هيأت علمي در دو سال قبل از تاريخ سفر داراي حداقل يك مقاله ISI  يا ISC   يا علمي پژوهشي (نفر اول يا نويسنده مسئول) باشند.

312

17/3/89

8

طرح هاي پژوهشي در قالب پايان نامه

با توجه به مساعدت هيأت رئيسه محترم دانشگاه در خصوص طرح هاي در قالب پايان نامه سقف ريالي اين طرح ها مبلغ 000/000/15 ريال تعيين گرديد. در ضمن هر عضو هيأت علمي مي تواند 2 طرح در سال ( غير هم زمان) براي خريد مواد شيميايي و خدمات علمي آزمايشگاهي ارائه نمايد. اين طرح ها كماكان فاقد حق پرسنلي و امتياز پژوهشي است. تسويه حساب آن منوط به ارسال پايان نامه دانشجو ( با درج حمايت حوزه معاونت پژوهشي و فناوري از پايان نامه) با شرط چاپ يك مقاله ISI يا ISC يا علمي پژوهشي و يا حداقل ارائه نامه دريافت مقاله از طرف يك مجله معتبر علمي پژوهشي خواهد بود.

314

25/5/89

20

سقف هزينه هاي پرسنلي براي طرحهاي نظري

در مورد طرح هاي با هزينه  كل كمتر از 000/000/50 ريال كه داوري اوليه ندارند سقف هزينه پرسنلي براي شخص مجري مبلغ 000/000/25 ريال و براي مجري و همكاران كلاً مبلغ 000/000/35 ريال تعيين گرديد. ( بدون در نظر گرفتن درصد هزينه پرسنلي به هزينه كل طرح)

315

21/7/89

11

شرايط تأليف كتاب

مقرر شد كتابي كه جهت تأليف پيشنهاد مي شود مي بايست اين كتاب يا دروس مرتبط توسط مؤلف به مدت 4  ترم تدريس شده باشد.

315

21/7/89

14

گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي

مقرر گرديد از اين پس گزارش هاي نهايي طرح ها كه به امور پژوهشي ارائه مي گردد داراي چكيده فارسي و انگليسي باشد.

317

17/8/89

9

مقاله هاي مستخرج از طرح پژوهشي

مقرر شد مقاله اي كه از طرح پژوهشي مستخرج مي شود  از نظر محتوي  و نويسندگان با طرح مطابقت  داشته باشد.

317

17/8/89

10

پيشنهاد طرح هاي پژوهشي مربياني كه بورسيه هستند

مربيان و كارشناسان دانشگاه كه مأمور به تحصيل در دوره دكتري هستند مجاز به ارائه طرح پژوهشي نمي باشند

317

17/8/89

11

تمديد طرح هاي پژوهشي

در مورد تمديد مدت زمان طرح ها مقرر شد فقط يكبار بميزان حداكثر  نصف مدت زمان خود طرح باشد

319

15/9/89

7

سقف هزينه طرح هاي حمايت از پايان نامه دانشجويان دكتري

سقف هزينه طرح هاي حمايت از پايان نامه دانشجويان دوره دكتري مبلغ 000/000/50 ريال با شرط ارائه دو مقاله مستخرج از طرح به تصويب رسيد

321

13/10/89

21

آئين نامه زمان ارائه طرح‏هاي در قالب پايان نامه

حداقل زمان بين ارائه طرح و زمان تسويه حساب (تاريخ دفاع دانشجو) 6 ماه فاصله زماني وجود داشته باشد.

321

13/10/89

22

همكاري دانشجويان تحصيلات تكميلي در اجراي طرح هاي پژوهشي

در طرح هايي كه دانشجويان تحصيلات تكميلي همكار مي باشند بايد موضوع پايان نامه و طرح ارائه شده هم پوشاني نداشته باشد.

322

27/10/89

11

سقف ساعت همكاري در طرحهاي پژوهشي درون دانشگاهي توسط افراد بيرون از دانشگاه

اعضاي هيات علمي 6 ساعت در هفته و كارشناسان 12 ساعت در هفته تعيين گرديد.

324

25/11/89

10

چاپ فرهنگ لغات

انتشارات دانشگاه اراك تنها فرهنگ هاي لغاتي را چاپ مي‏نمايد كه علاوه بر رعايت آئين نامه انتشارات دانشگاه، آن كتاب در شوراي علمي متشكل از اعضاي هيات علمي گروه تخصصي مربوطه و گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي و  زبان و ادبيات انگليسي يا عربي تدوين و ويرايش شده باشد.

327

22/1/90

16

اصلاحيه تبصره 1 از ماده 3 آيين نامه شركت با ارائه مقاله در گردهمايي هاي علمي بين المللي خارج از كشور

اعضاء هيات علمي كه براي اولين بار متقاضي شركت در گردهمايي علمي بين المللي خارج از كشور (با ارائه مقاله) هستند از داشتن مقاله علمي پژوهشي در دو سال گذشته مستثني مي باشند.

330

2/3/90

16

تعيين وضعيت كتب خريداري شده از هزينه جانبي طرح هاي پژوهشي

مقرر گرديد كتب خريداري شده از محل اعتبار طرح هاي پژوهشي به كتابخانه مركزي دانشگاه تحويل داده شده و رسيد آن (شامل ليست كامل كتب) توسط كتابخانه مركزي به مديريت امور پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.

335

11/7/90

11

مدارك لازم جهت تسويه حساب طرح هاي پژوهشي در قالب پايان نامه

مجريان به جاي يك نسخه از پايان نامه دانشجو، با ارائه صورتجلسه دفاعيه، برگه اول پايان نامه و CD پايان نامه نسبت به تسويه حساب اقدام نمايند.

336

2/8/90

16

اصلاحيه آئين نامه سفرهاي علمي بين المللي خارج از كشور

متقاضي بايستي در 2 سال گذشته يك مقاله علمي پژوهشي به عنوان نويسنده اول مقاله و يا نويسنده مسئول با آدرس دهي دانشگاه اراك داشته باشد.

337

23/8/90

13

خريد كامپيور پرسرعت در قالب طرح پژوهشي

مقرر گرديد سالانه 2 كامپيوتر پر سرعت در قالب طرح پژوهشي ارائه شده توسط اعضاي هيات علمي هر دانشكده از اعتبارات طرح مربوطه خريداري شود و كامپيوترها در مكاني مناسب كه رئيس دانشكده معين مي نمايد براي استفاده تمامي اعضاي هيات علمي آن دانشكده قرار گيرد.

338

7/9/90

14

نحوه انتخاب پژوهشگران برگزيده گروه هاي آموزشي در سال 1390

شرط لازم براي آن كه فردي به عنوان پژوهشگر برگزيده گروه انتخاب شود اين باشد كه در سال تحصيلي گذشته (1/7/89 الي 31/6/90 شمسي) و  2010 ميلادي حداقل 8 امتياز پژوهشي كسب كرده باشد كه 5 امتياز آن از مقاله‏هاي نمايه شده (ISI، ISC يا علمي- پژوهشي) باشد. براي گروه‏هاي آموزشي كه تحصيلات تكميلي ندارند حداقل امتياز مقاله 5/2 از 8  امتياز پژوهشي كفايت مي‏كند.

338

7/9/90

15

چكيده فارسي و انگليسي طرح هاي پژوهشي

طرح‏هاي پژوهشي داراي چكيده فارسي و انگليسي باشند و فهرست كليه طرح هاي خاتمه يافته جهت استفاده اعضاي هيات علمي بر روي سايت معاونت پژوهشي و فناوري قرار گيرد.

339

21/9/90

11

همكارن طرح هاي پژوهشي

مصوب گرديد همكارن پژوهشي و غير پژوهشي در پروپوزال طرح ها مشخص گردند.

344

15/12/90

20

تخفيف كتاب به صاحبان اثر

صاحبان اثر مي توانند كتب خود را كه در انتشارت دانشگاه اراك چاپ نموده‏اند با 40 درصد تخفيف خريداري نمايند.

344

15/12/90

21

تخفيف كتاب به دانشجويان ممتاز

دانشجويان ممتاز  مي توانند با معرفي نامه اط طرف معاون اموزشي و پژوهشي دانشكده مربوطه كتب انتشارات دانشگاه اراك را با 50 درصد تخفيف خريداري نمايند.

344

15/12/90

22

زمان ارائه مقاله مستخرج از طرح

گواهي ارسال مقاله براي تسويه حساب طرح پژوهشي فقط براي  طرح بعدي مجري اعتبار دارد و طرح سوم منوط به ارائه اصل مقاله مي باشد.

344

15/12/90

23

لغو بند 11 جلسه 335 مورخ 11/7/90

نحوه تسويه حساب طرح هاي در قالب پايان نامه از اين پس با ارائه يك نسخه از پايان نامه كه در آن قيد شده باشد "اين پايان نامه با حمايت مالي معاونت پژوهشي و فناوري انجام پذيرفته" الزامي است.