دستور العمل اجرايي پذيرش دانشجو

بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اراک

 

مقدمه: اين دستور العمل بر اساس بند ج سي و سومين مصوبه شورای هدايت استعدادهای درخشان مورخ 13/2/82 در خصوص پذيرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد به صورت اختصاص ده درصد مازاد بر ظرفيت ساليانه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد هر رشته موجود به دانشجويان برتر همان رشته در مقطع کارشناسی اين دانشگاه تدوين شده است.

 

ماده 1: شرايط پذيرش

 

1-1:  دانشجويي می تواند از تسهيلات اين آيين نامه استفاده کند که دانشجوی سال چهارم دوره کارشناسی (نوبت اول و دوم) اين دانشگاه و مشمول يکی از دو بند الف  يا ب باشد.

 

الف: جزء ده درصد بالاي دانشجويان برتر رشته خود بر اساس تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه در هر يک از کد رشته های ذيربط در سال ورود باشد.( اين ده درصد شامل مجموع دانشجويان نوبت اول و دوم است) و ميانگين کل معدل متقاضي حداقل 17 باشد (دانشجو نبايد تا زمان تقاضا نمره گزارش نشده و ناتمام داشته باشد) .

 

تبصره 1 : بررسي كليه تقاضاها در مرداد ماه هر سال صورت مي گيرد.

تبصره 2 : تقاضای دانشجو حداکثر تا يک ترم بعد از فراغت از تحصيل، مورد بررسی قرار می گيرد.

 

ب: به تشخيص دانشگاه دانشجوی برتر شناخته شود. دانشجوی برتر دانشجويی است که بدليل داشتن ويژگي های استثنايی با محوريت فعاليتهای علمی و پژوهشی به تشخيص شورای آموزشی- پژوهشی گروه آموزشی و دانشکده مربوط، تاييد کميته استعداد های درخشان و تاييد شورای آموزشی دانشگاه برتر شناخته شود.

 

1-2 : تعيين دانشجوی برتر موضوع بند ب :

1-2-1:  دانشجو فرم درخواست بانضمام مدارک مستند را در پايان آخرين نيمسال تحصيلی خود، (نيمسال هفتم يا هشتم) به گروه مربوط جهت طرح در شورای آموزشی- پژوهشی تحويل مي نمايد.

 

 عناوين فعاليتهای علمی- پژوهشی و نحوه امتياز دهی بصورت جدول زير می باشد.

رديف

موضوع

حداکثر امتياز

1

مقاله علمی پژوهشی

7

2

مقاله علمی ترويجی

3

3

مقاله علمی مروری

4

4

مقاله کامل در مجموعه مقالات کنفرانس های علمی معتبر

2

5

خلاصه مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس های علمی معتبر

1

6

ترجمه کتاب

10

7

تاليف کتاب

20

8

ابداع ,اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج

20

9

کسب رتبه های علمی پژوهشی  بين المللی در رشته مربوطه

20

10

کسب رتبه های علمی پژوهشی کشوری در رشته مربوطه

10

11

کسب مدالهای قهرمانی کشوری و بين المللی ( رشته تربيت بدني)

20

12

فعاليتهای پژوهشی مرتبط با رشته تحصيلی (بجز پايان نامه وتحقيقهای درسی)

5

 

1-2-2: حداقل معدل كل متقاضيان 14 است .

1-2-3: هر 2 امتياز پژوهشي از جدول فوق به تشخيص شوراي گروه و تاييد شوراي پژوهشي دانشكده معادل يک نمره امتياز معدل (از20) محسوب مي گردد.

1-2-4: شورای آموزشی پژوهشی گروه ضمن بررسی مدارک، نظر خود را به همراه دلايل مستند به شورای  آموزشی- پژوهشی دانشکده و سپس اين  شورا نظر خود رابه دفتر استعداد های درخشان دانشگاه اعلام می نمايد.

1-2-5 : درصورت تصويب عنوان دانشجوی برتر در شورای آموزشی دانشگاه ، ابلاغيه مربوط از طرف معاون آموزشی دانشگاه صادر می گردد.

 

 

 

ماده 2 : ظرفيت پذيرش

 

2-1: ظرفيت پذيرش، ده درصد مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشجو در مجموع کد رشته های ذيربط در مقطع کارشناسی ارشد هر گروه اعم از نوبت اول و دوم اين دانشگاه می باشد. تعيين گرايش تحصيلي با در نظر گرفتن، اولويت انتخاب دانشجو و تاييد کميته تحصيلات تکميلی گروه است.

      تبصره 1: چنانجه کسر ده درصد ظرفيت پذيرش در دوره کارشناسی ارشد و نيز ده درصد تعداد دانشجويان ورودی در هر يک از رشتـه های دانشگاه 5/0 يا بيش از آن باشد, گرد کرده آن عدد (با تقريب کمتر از يک) ملاک عمل مي باشد.

 

ماده 3 : مراحل اجرايي

 

3-1 : دانشجوی حايز شرايط ماده يک بايستی فرم مربوط را تکميل و همراه ساير مدارک به گروه آموزشی مربوط تحويل نمايد. تا پس از بررسی توسط گروه و دانشکده به دفتر استعداد های درخشان ارسال گردد.

3-2 : دفتر استعداد های درخشان مدارک مربوط را بررسی و حائزين شرايط را جهت تاييد مهايي به شوراي آموزشي دانشگاه ارسال مي دارد..

3-3 ليست نهايي افراد شامل پذيرش قطعي و ذخيره (تا دو برابر ظرفيت پذيرش)  به تحصيلات تکميلی دانشگاه ارسال می شود.

 

ماده 4: تغييرات

اين آيين نامه بر حسب ضرورت و با پيشنهاد معاون آموزشي دانشگاه مي تواند در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفته و به تاييد شوراي دانشگاه برسد.

 

 

 

 

 

 

 اين دستورالعمل شامل 4 ماده و 3 تبصره درتاريخ4/12/83 در شورای دانشگاه اراک به تصويب رسيد و  از سال تحصيلی 84-83 قابل اجرا می باشد.


فرم پذيرش دانشجويان ممتاز در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه اراک

 


مدير محترم گروه

 

اينجانب                                      با شماره دانشجويي                 رشته                     ومعدل کل

با توجه به مدارک ضميمه و آيين نامه دانشجويان ممتاز متقاضی ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد با اولويت های زير می باشم.

 

1-                          2-                          3-

                                                                                                امضاء

 

 

 


معاونت محترم آموزشی دانشکده

 

احتراماٌ پرونده آقای/خانم                             در شورای آموزشی- پژوهشی گروه مطرح گرديد و نامبرده واجد شرايط دانشجويان ممتاز با توجه به:

 بند الف ماده 1 آيين نامه(آموزشی) با رتبه      

 بند ب  آيين نامه (پژوهشی) با امتياز

می باشد.                                                                                     

مدير گروه

 

 


دفتر استعدادهای درخشان

احتراماٌ پرونده آقای/خانم                             در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده مطرح گرديد. نامبرده واجد شرايط دانشجويان ممتاز است               نيست 

توضيحات:

 

                                                                    معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده