arak un
گروه برنامه و بودجه

گروه تشکیلات بهره وری و تحول اداری

مدیریت
بودجه آمار و اطلاعات آموزش کارکنان تشکیلات تحول اداری چشم انداز کارکنان مدیر

پیوند ها

رهبری

president

پژوهش

راهبردی

وزارتخانه

دارائی

 

 

 

 
اخبار
اخبار

 

proge پروژه های در دست اقدام
 
iso
پروژه مستند سازی و بهبود روش ها

rahbordi
پروژه بر نامه ریزی راهبردی
سازمان پروژه

 
hr
پروژه ساماندهی منابع انسانی
معرفی پروژه
سازمان پروژه
زمانبندی پروژه
خروجی های پروژه تا کنون

 

 
AMAR
پروژه ساماندهی آمار و اطلاعات
سازمان پروژه
زمانبندی پروژه

 

 
vagozare
واگذاري تصدي‌هاي
معرفی پروژه
سازمان پروژه
زمانبندی پروژه
خروجی های پروژه تا کنون

 

 
takrim
تکریم ارباب رجوع
معرفی پروژه
سازمان پروژه
زمانبندی پروژه
خروجی های پروژه تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با 10برنامه تحول اداری
استقرار دولت الكترونيك
بخشنامه
مکاتبات
عدالت استخدامي و نظام پرداخت
بخشنامه

مکاتبات

ساماندهي نيروي انساني
بخشنامه
مکاتبات
تمركززدايي
بخشنامه
مکاتبات
استقرار نظام جامع مديريت عملكرد
بخشنامه
مکاتبات
سلامت اداري
بخشنامه
مکاتبات
 اصلاح ساختارها و فرآيندها
بخشنامه
مکاتبات
توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی مابع انسانی
بخشنامه
مکاتبات
- تقويت مديريت و توان كارشناسي و ارتقاء روحيه خودكنترلي در كارها
بخشنامه
مکاتبات
خدمات رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع
بخشنامه
مکاتبات

 

 

Copy right is reserverd(2011)